Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1. Άδεια chef ηλεκτρολόγου. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τετρακόσια (400) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Α ́ Ηλεκτρολόγοι (Χειριστές Φωτιστικών Σωμάτων).

β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή εξακόσια (600) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Α ́ Ηλεκτρολόγοι (Χειριστές Φωτιστικών Σωμάτων).

2. Άδεια Α ́ Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων). Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας.

β) Στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ ́ ειδικότητας Α ́ κατηγορίας 75KW και άνω, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τετρακόσια (400) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως B ́ Ηλεκτρολόγοι (Βοηθοί Χειριστές Φωτιστικών Σωμάτων).

3. Άδεια Β ́ Ηλεκτρολόγου (Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων). Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Κλάδου Ηλεκτρολόγων , οι οποίοι έχουν άδεια Ηλεκτρολόγου Α ́ ειδικότητας 15 KW και άνω.

4. Άδεια Χειριστή Γεννήτριας. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Chef Ηλεκτρολόγου.

β) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Α ́ Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων).

γ) Στους Πτυχιούχους Σχολών, ειδικότητας Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.)

Επίσης...

Θ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης – Master control. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τριακόσια (300) ημερομίσθια στον έλεγχο και ρύθμιση εικόνας, την μαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, την συναρμολόγηση (μοντάζ) μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, όπως και στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τηλεόρασης.

β) Στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εξακόσια (600) ημερομίσθια στον έλεγχο και ρύθμιση εικόνας, την μαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, την συναρμολόγηση (μοντάζ) μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, όπως και στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τηλεόρασης. Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χίλια οκτακόσια (1800) ημερομίσθια με την ειδικότητα του Χειριστή Μαγνητοσκοπίου ή του Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας ή του Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων ή του Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας ή του Τεχνικού Ροής Προγράμματος.

2) Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών.  Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                               Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

3) Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

β) Στους Πτυχιούχους Ανώτατων ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών Σχολών της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας.

                                                            Χορηγείται με εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Σκηνοθέτη.

β) Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας του «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης».

γ) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

4) Άδεια Εικονολήπτη (Χειριστή Τηλεοπτικής ΜηχανήςΛήψης). Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθμίδας της κατεύθυνσης Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

β) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τριακόσια (300) ημερομίσθια ως Βοηθοί Εικονολήπτες.

γ) Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης», οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εξακόσια (600) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Εικονολήπτες.

δ) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλμα τος του Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman).

ε) Στους κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης ήδη μετονομαζόμενου με την παρούσα Απόφαση σε Βοηθό Εικονολήπτη, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εξακόσια (600) ημερομίσθια ως Βοηθοί Εικονολήπτες.

5) Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης).  Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Εικονολήπτης».

β) Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του « Εικονολήπτης».

6) Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων.  Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                                       Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

7) Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους Πτυχιούχους Ανώτατων ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών Σχολών στην κατεύθυνση της Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

β) Στους Πτυχιούχους Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας « Εικονολήπτης».

γ) Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών, ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                                   Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

8) Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος.  Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                                         Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

9) Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF). Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                                             Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

10) Άδεια Χειριστή AUTO CUE. Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρονικών ή στους Πτυχιούχους των ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρονικών.

                                            Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους Πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2948951

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
436
666

Η IP σας είναι: 3.95.131.146