Εργαστηριο Περιβάλλοντος Ι

Εργαστηριο Περιβάλλοντος Ι ...

Εργαστήριο Περιβάλλοντος ΙΙ

Στο εργαστήριο Περιβάλλοντος ΙΙ:

 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Επάγγελμα  Ηλεκτρολόγος

Οργάνωση Προπτυχιακών Σπουδών

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται σήμερα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας) και τεχνικών επιστημών, ως και των κοινωνικοοικονομικών επιστημών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης περιβαλλοντικών διεργασιών και της περιβαλλοντικής υδραυλικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) που περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ποιοτικού και υψηλού επιπέδου θεωρητικού υποβάθρου καθώς και εργαστηριακής και ερευνητικής εμπειρίας.

Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

Οι στόχοι του ΠΠΣ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΠΠΣ είναι:

  • Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό συστημάτων.
  • Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για ανάλυση και σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη βέλτιστη επίλυση προβλημάτων.

Άρχισε μάχη χαρακωμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών |  ECOPRESS

Πρόγραμμα Σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα και (β) τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

  1. Στη Σχολή γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται, να ακολουθούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα και περιλαμβάνουν, ανάλογα με το μάθημα, τις από αμφιθεάτρου παραδόσεις, τις σεμιναριακές παραδόσεις, τα σεμινάρια σε ομάδες φοιτητών, τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και την πρακτική άσκηση.
  2. Οι από αμφιθεάτρου παραδόσεις αφορούν ανοικτές διαλέξεις σε συγκεκριμένα θέματα, που πρέπει να παρακολουθεί ο φοιτητής όπου όμως δεν λαμβάνονται παρουσίες.
  3. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες πραγματοποιούνται σε μικρές, προκαθορισμένες ομάδες φοιτητών, και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.
  4. Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του Μηχανικού Περιβάλλοντος παίζει η εργαστηριακή άσκηση του φοιτητή, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι φοιτητές, σε εργαστηριακούς χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους, εξασκούνται στην πραγματοποίηση προγραμματισμένων πειραμάτων εμπέδωσης γνώσεων.

Τεχνική Ορολογια

ALU, Arithmetic Logic Unit – Αριθμητική Λογική Μονάδα, εκτελεί τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες

Amplifier operational – Τελεστικός Ενισχυτής

Analog to Digital Converter – Μετατροπέας Αναλογικού σε Ψηφιακό σήμα

Bimetallic Strip – Διμεταλλικό Ελασμα

Closed Loop – Κλειστός Βρόχος

Command Value – Τιμή Εντολής

Comparator – Συγκριτής

Computer Control – Ελεγχος με υπολογιστή

Contactor – Επαφέας

Contro Valve – Βαλβίδα Ελέγχου

Controller – Ελεγκτής

CPU, Central Processing Unit – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Data Logging – Καταγραφή Δεδομένων

Dead Time – Νεκρός Χρόνος

Detector– Αισθητήρας Μέτρησης

Digital to Analog Converter – Μετατροπέας Ψηφιακού σε Αναλογικό σήμα

EEPROM, Electrically Erasable ROM - Δυνατότητα επανεγραφής ηλεκτρικά

EPROM, Erasable PROM – Δυνατότητα επανεγραφής με την απομάκρυνση ενός κομματιού πλάκας πολυστερίνης (Mylar) που καλύπτει ένα παράθυρο

Error Detector – Μετρητής σφάλματος

Feed Back, Ανάδραση, Ανατροφοδότηση – Συνεχόμενη επιτήρηση εξόδου ενός συστήματος

Fuzzy Logic – Ασαφής λογική

I to P Converter – Μετατροπέας Ρεύματος σε Πίεση

Input – Είσοδος. Σήμα τάσης ή ρεύματος που στέλνει μια μονάδα για επεξεργασία

Interfase – Σύστημα Ενδοσυνεννόησης μεταξύ αισθητήρα και επεξεργαστή, μετατροπή τόσο αναλογικού σε ψηφιακό σήμα όσο και το αντίστροφο

Inverter – Αναστροφέας

Ladder Diagram, Διάγραμμα σκάλας – Γλώσσα προγραμματισμού PLC

Mercury Switch – Διακόπτης Υδραργύρου

Micro Computer – Μικροϋπολογιστής

Micro Processor – Μικροεπεξεργαστής

Negative Feedback – Αρνητική Ανατροφοδότηση

NVRAM , Non Volatile RAM – Συνδιασμός RAM και EEPROM λειτουργεί κατά τις διακοπές ρεύματος

Offset Error –Σφάλμα Αντισταθμίσεως

On / Off Control – Ελεγχος Ανοιξε / Κλείσε

Open Loop – Ανοικτός Βρόχος

Optocψψαoupler – Οπτοσυζεύκτης , Οπτικός απομονωτής

Output – Εξοδος. Εντολή από τον επεξεργαστή για εκτέλεση

Photodetector – Φωτοαισθητήρας, Φωτομετρητής

PLC, Programmeble Logic Controller – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής

Potentiometer – Ποτενσιόμετρο

PROM, Programmable ROM – Προγραμματιζόμενη μνήμη

Proportional Control – Αναλογικός Ελεγχος

RAM, Random Access Memory – Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης, Προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες

Rate Control – Ελεγχος Ρυθμού

Reference signal – Σήμα Αναφοράς

Relay - Ηλεκτρονόμος. Ρελέ είναι ένας ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης που ελέγχει κάποιες επαφές

Relay dashpot – Ηλεκτρονόμος Απόσβεσης

Relay Fast Reacting – Ηλεκτρονόμος Ταχείας Αντιδράσεως

Relay Overload – Ηλεκτρονόμος Υπερφορτώσεως

Relay Time Delay – Ηλεκτρονόμος με χρονική καθυστέρηση

Reset Control – Ελεγχος Επαναεντάξεως

Rise Time – Χρόνος Ανυψώσεως

ROM, Read Only Memory – Αντιπροσωπεύουν μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες.

RTU, Remote Terminal Unit– Τερματική Μονάδα Ελέγχου

Sensors - Αισθητήρες. Διακόπτης ψηφιακός ή αναλογικός που συμπληρώνει ένα κλειστό κύκλωμα ή δίνει ηλεκτρικό σήμα σε ένα PLC

Servomechanism – Σερβομηχανισμός

Set point – Σημείο Ρυθμίσεως

Settling Time – Χρόνος Αποκαταστάσεως

SML, Statement list – Λίστα προγράμματος

Stability– Ευστάθεια

Supervisory Computer Control – Εποπτικός Ελεγχος με Υπολογιστή

Synchro – Συγχρονο Σύστημα

Synchro Control Transformer – Συγχρονομετασχηματιστής Ελέγχου

Synchro differential – Συγχρονοδιαφορικό

Synchro Generator – Συγχρονογεννήτρια

Synchro motor – Συγχρονοκινητήρας

System Error – Σφάλμα Συστήματος

System Input – Εισοδος Συστήματος

System Output – Εξοδος Συστήματος

Therm – Θερμικό προστασίας κινητήρων

Thermocouple – Θερμοστοιχείο

Valve (Control) – Βαλβίδα Ελέγχου

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3624950

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
9
348

Η IP σας είναι: 3.236.145.153