Τι ισχύει για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Μαθητεία με απασχόληση προσφέρουν οι σχολές του ΟΑΕΔ, παρέχοντας φοίτηση σε νέους άνεργους που μαθαίνουν μια τέχνη, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αμοιβή.

Αυτό γίνεται μέσα από τις σχολές του ΟΑΕΔ όπου οι ευκαιρίες που παρέχουν σε χιλιάδες νέους που ενδιαφέρονται να πάρουν την τύχη στα χέρια τους είναι πολλές. Και οι άνεργοι νέοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν δωρεάν αλλά και να εξασκηθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή, αλλά κυρίως με την πεποίθηση και την προσδοκία ότι θα μείνουν στην αγορά εργασίας, και δεν θα επιστρέψουν ξανά στην ανεργία.

Οι δυνατότητες που έχει αυτή η ηλικιακή ομάδα που τελειώνει Γυμνάσιο ή Λύκειο και δεν πετυχαίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρέχονται μέσω των σχολών του ΟΑΕΔ. Πάνω από 50 ειδικότητες διδάσκονται θεωρητικά και σε πρακτική εξάσκηση στις σχολές του ΟΑΕΔ. Πολλοί έχουν μέσα από αυτές τις σχολές σίγουρη απασχόληση.

Οι σχολές του ΟΑΕΔ είναι γνωστές ως Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) αλλά από φέτος (σχολικό έτος 2014-2015) ξεκινά και η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ. Είναι οι δομές όπου οι νέοι άνεργοι μπορούν να σπουδάσουν και να πάρουν γνώσεις που τους εξασφαλίσουν σίγουρα και πολλές φορές περιζήτητα εφόδια για να βγούν στην αγορά εργασίας.

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 29 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μεταλυκειακού επιπέδου και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας που μόλις ξεκίνησαν να λειτουργούν στις εκπαιδευτικές του δομές.

Σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 το σχολικό έτος 2014-15 θα ξεκινήσει η λειτουργία ισάριθμων ΣΕΚ ΟΑΕΔ (Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης) ενώ από τον Ιανουάριο 2014 ιδρύθηκαν και λειτουργούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Π.Σ.Ε.Κ. (Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) τριετούς φοίτησης, στις υπάρχουσες υποδομές των ΕΠΑ.Σ Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα του τουρισμού.

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Η πρακτική άσκηση και η αμοιβή

Οι μαθητές το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες. Κάθε χρόνο φοιτούν 10.000-11.000 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες.

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Τα χρήματα καταβάλλονται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στους μαθητές. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

Ποιοι μπορούν να πάνε στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ και με ποιες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 20 ετών με βασικά δικαιολογητικά:

    − Τον τίτλο Σπουδών, δηλαδή τι έχουν τελειώσει (Γυμνάσιο, Λύκειο, επαγγελματικό Λύκειο)

    − Το πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΣΕΚ του Οργανισμού γίνεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει:

    − Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΣΕΚ.

    − Την αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

    − Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται για τη δωρεάν φοίτησή τους που είναι τριετής με μόρια, όπως:

         - Ο βαθμός τίτλου σπουδών.

           Αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα ο βαθμός, του απολυτηρίου Γυμνασίου, ή Λυκείου (π.χ. Γενικός βαθμός 17, σημαίνει 17 μόρια)

         - Αν ανήκουν πολύτεκνη οικογένεια (2 μόρια)

         - Αν ανήκουν σε τρίτεκνη οικογένεια (1 μόριο).

           Και στις δυο περιπτώσεις (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

           του τελευταίου τριμήνου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή

           τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

        - Ορφανοί από ένα γονέα (1 μόριο)

        - Ορφανοί και από δύο γονείς ( 3 μόρια).

        - Χαμηλό εισόδημα (1 μόριο).

Στα δικαιολογητικά απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δηλώνουν οι γονείς των υποψηφίων δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας καθώς και η αποζημίωση απόλυσης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων και σε δεύτερη επιλογή ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου

σπουδών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ.

Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των 20 ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ.. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

Δύναται όμως βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πέρυσι να ιδρύονται Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Εσπερινές, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και Πειραματικές και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είναι αποκλειστικά δημόσιες.

Η διάρκεια φοίτησης σε αυτές είναι τετραετής.

Σε κάθε Σχολή υπάρχουν ομάδες προσανατολισμού, δηλαδή καθηγητές που διδάσκουν πάνω από 50 ειδικότητες.

...

28. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

...

Υπάρχουν όμως και τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Και εκεί η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 2 έτη με ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα ημερολογιακό έτος.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας

έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο

Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 1.050 ωρών.

Τα Δημόσια ΙΕΚ διδάσκουν ειδικότητες στους εξής τομείς:

...

Ε) Τομέας Μηχανολογίας.

4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

...

Στ) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

2. Τεχνικός Αυτοματισμών

...

* Υγεία και Πρόνοια:

...

2. Βοηθός Φαρμακείου

Πηγή: money-money.gr

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 21 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3015684

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
211
292

Η IP σας είναι: 54.92.164.9